Mobilitat de professorat

Ajuts i beques per professorat de Formació Professional per a la realització d’estades a l’estranger  a institucions i centres educatius associats.

L’INS Montserrat Roig i les institucions i centres associats col·laboren per la promoció de la mobilitat internacional de professorat.

El nombre de beques i import dels ajuts varia en cada convocatòria depenent dels pressupostos europeus, destinacions, projectes assignats al centre i d’altres possibles fonts de finançament.

Les funcions de les institucions són:

 

a) L’Institut Montserrat Roig de Terrassa, com entitat sol·licitant i gestora de la subvenció europea concedida, s’encarrega de gestionar l’enviament, el pagament de les beques així com de la justificació documental. És l’òrgan encarregat de la dinamització de la Mobilitat Internacional, difusió de la convocatòria, sensibilització i motivació de professorat del centre, així com de la selecció dels participants i posterior seguiment i reconeixement de les estades.

b)Les institucions i centres internacionals associats, s’encarreguen de facilitar i assessorar de la implementació de les activitats prèviament pactades per l’estada del docent.

 

1.   OBJECTE DE LA BECA

 

Les estades en mobilitat de professorat tindrà com a objectiu principal, la millora de les competències professionals com a docents, així com la d’observació i enriquiment de diferents maneres de fer en l’activitat docent i de gestió als centres o institucions d’acollida.

Els dos tipus de beca de professorat es poden identificar com a:

 • Estada de mobilitat en docència a un centre educatiu amb acord interinstitucional i mateix nivell educatiu al European Qualifications Framework (EQF).

 • Estada de mobilitat en formació a un centre educatiu o institució associats, per realitzar una estada de formació com a docent, o estada d’observació (Job Shadowing) dins de l’àmbit i competències de l’especialitat, de la família professional o competències del professorat.

La beca inclou:

    Preparació pedagògica i cultural si escau.

    Acollida i seguiment al país de destinació per part de la institució o centre d’acollida.

    Ajut econòmic.

  La durada de l’estada varia depenent dels projectes assignats, necessitats del professorat o també del programa d’activitats de l’estada prèviament pactat.

 

2.   REQUISITS PER A PARTICIPAR EN LES DIFERENTS CONVOCATÒRIES

 Requisits per participar de les convocatòries:

Ser professorat a l’Institut Montserrat Roig durant el període previst de l’estada a l’estranger. En cas d’estades promogudes des del Departament d’Educació, el professorat la podrà sol·licitar tot i no tenir la certesa d’estar al nostre centre durant el període previst per a l’estada.

  Tenir un nivell mínim de coneixement de l’idioma requerit per l’estada i tipus de mobilitat convocada.

    Aportar la documentació requerida en els terminis establerts.

Compromís d’aprofitament i aplicació i difusió dels beneficis de l’estada a l’estranger, dins de l’activitat com a docent del centre educatiu. Aquest compromís es demostrarà i desenvoluparà en la memòria segons el model lliurat.

3.   CRITERIS DE SELECCIÓ

L’equip directiu juntament amb la coordinació de mobilitat analitzaran les necessitats de formació de professorat i col·laboració amb centres i institucions associades, per adreçar les diferents convocatòries d’estades a l’estranger, cobrint d’aquesta manera les línies estratègiques del projecte de mobilitat internacional. 

Tenint en compte el paràgraf anterior, els criteris de selecció quedaran reduïts en cada convocatòria al professorat amb la idoneïtat per a cada estada, i tindrà en compte la titularitat del docent sol·licitant: 

 • Ordre de preferència per l’assignació d’ajuts a condició que compleixin amb la idoneïtat de l’estada convocada:

  • Equip directiu.

  • Coordinació d’FP, Caps de departament de Formació Professional, caps de seminari i coordinadors de projectes.

  • Professorat funcionari amb plaça al centre.

  • La resta de professorat.

L’equip directiu i la coordinació de mobilitat, podran convocar al professorat sol·licitant per entrevistar-los amb la finalitat de fer l’assignació final més adient per cada tipus de mobilitat convocada.

4.   BAREM   

En cas d’empat als criteris de selecció, es portarà a terme la baremació dels mèrits del professorat sol·licitant.

 • Idoneïtat amb l’estada: màxim 4 punts.

 • Nivell de l’idioma: màxim 2 punts.

 • Entrevista personal si escau: màxim 4 punts.

5.   SOL·LICITUD

 Les sol·licituds que no hagin enviat tota la documentació en els terminis establerts es consideraran excloses. 

Les sol·licituds acompanyades de la documentació corresponent requerida s’haurà de presentar en la forma i els terminis establerts en cada convocatòria.

6.   PROCEDIMENT, COMISSIÓ DE MOBILITAT I PUBLICITAT

La Comissió de Mobilitat estarà formada per el/la Coordinador/a de Mobilitat i representants de l’equip directiu del centre.

La relació ordenada de persones preseleccionades es publicarà a la intranet de professorat del centre.

El nombre d’ajuts adjudicats a l’institut seran assignats en funció de la relació ordenada de persones preseleccionades.

Les persones sol·licitants podran posar una reclamació respecte a la resolució, fins a 5 dies hàbils des de la publicació anteriorment esmentada, mitjançant una instància registrada a Secretaria del centre i adreçada a la Coordinació de Mobilitat.

Les persones preseleccionades no beneficiàries d’ajut romandran com a reserva en cas de possibles renúncies.

El fet d’incomplir la normativa de centre o de cometre alguna falta de convivència establerta al centre educatiu o al lloc de l’estada, serà motiu suficient perquè la comissió de mobilitat juntament amb la direcció del centre reconsideri l’adjudicació de l’estada i l’ajut concedit.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.