CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR EN EDUCACIÓ INFANTIL

Disponible en:

HORARI

De tarda – 15:15 – 21:35

DURADA

2000 hores 

2 cursos acadèmics

FAMILIA

Serveis Socioculturals i a la Comunitat

TIPUS

Grau Superior

Formació

Al centre educatiu

Al centre de treball

competència general

Dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un Mestre amb l’especialització en educació infantil o títol de grau equivalent, i a tota l’etapa en l’àmbit no formal, generant entorns segurs i en col·laboració amb altres professionals i amb les famílies.

mòduls professionals

 • Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social
 • Didàctica de l'educació infantil
 • Autonomia personal i salut infantil
 • El joc infantil i la seva metodologia
 • Expressió i comunicació
 • Desenvolupament cognitiu
 • Desenvolupament socioafectiu
 • Habilitats Socials
 • Primers auxilis
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Projecte d’atenció a la infantesa
 • Formació en centres de treball
 • Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social
 • Didàctica de l'educació infantil
 • Autonomia personal i salut infantil
 • El joc infantil i la seva metodologia
 • Expressió i comunicació
 • Desenvolupament cognitiu
 • Desenvolupament socioafectiu
 • Habilitats Socials
 • Primers auxilis
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Projecte d’atenció a la infantesa
 • Formació en centres de treball

start to work!

sortides professionals

 • Educadors/es infantils en el primer cicle d’educació infantil, sempre sota la supervisió d’un mestre o d’una mestra com a educadors/es en les institucions dependents d’organismes estatals o autonòmics i locals, i en centres de titularitat privada
 • Tècnics/es especialistes en educació infantil, com a educadors o educadores de suport als mestres de primer curs del segon cicle de l’educació infantil
 • Educadors/es en institucions i/o en programes específics de treball amb infants (0-6 anys) en situació de risc social, o en serveis i recursos de suport familiar, seguint les directrius d’altres professionals
 • Educadors/es en programes o activitats d’oci i temps de lleure infantil amb infants de 0 a 6 anys: ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, centres d’oci, casals infantils i esplais, cases de colònies, granges escola, i altres equipaments del sector
 • Animadors/es d’activitats adreçades a infants (0-6 anys) en l’àmbit del turisme i de l’hostaleria: hotels, platges, complexos turístics, estacions d’esquí i altres equipaments del sector

professionalitza't amb DUAL

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP)
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

En construcció

altres cicles formatius que et poden interessar