CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR EN Integració Social

Disponible en:

HORARI

De tarda – 15:15 – 21:35

DURADA

2000 hores 

2 cursos acadèmics

FAMILIA

Serveis Socioculturals i a la Comunitat

TIPUS

Grau Superior

Formació

Al centre educatiu

Al centre de treball

competència general

Programar, organitzar, implementar i avaluar les intervencions d’integració social aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d’oportunitats, actuant en tot moment amb una actitud de respecte cap a les persones destinatàries i garantint la creació d’entorns segurs tant per a les persones destinatàries com per al professional.

mòduls professionals

 • Context de la intervenció social
 • Metodologia de la intervenció social
 • Promoció de l'autonomia personal
 • Inserció sociolaboral
 • Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació
 • Unitats de convivència
 • Suport a la intervenció educativa
 • Mediació Comunitària
 • Habilitats Socials
 • Primers auxilis
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Projecte d'integració social
 • Formació en centres de treball
 • Context de la intervenció social
 • Metodologia de la intervenció social
 • Promoció de l'autonomia personal
 • Inserció sociolaboral
 • Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació
 • Unitats de convivència
 • Suport a la intervenció educativa
 • Mediació Comunitària
 • Habilitats Socials
 • Primers auxilis
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Projecte d'integració social
 • Formació en centres de treball

start to work!

sortides professionals

 • Tècnic/a d'integració social
 • Tècnic/a de programes de prevenció i inserció social
 • Tècnic/a educador/a
 • Tècnic/a especialista
 • Educador/a d'equipaments residencials de diferents tipus
 • Educador/a de persones amb discapacitat
 • Educador/a d'educació especial
 • Educador/a d'educació familiar
 • Educador/a de base
 • Auxiliar de tutela
 • Treballador/a familiar
 • Monitor/a de persones amb discapacitat
 • Monitor/a de centres oberts
 • Mediador/a intercultural
 • Mediador/a veïnal i comunitari
 • Especialista de suport educatiu
 • Tècnic/a de mobilitat bàsica
 • Tècnic/a d'inserció ocupacional
 • Mediador/a ocupacional i/o laboral
 • Dinamitzador/a ocupacional i/o laboral
 • Preparador/a laboral
 • Mediador/a comunitari

professionalitza't amb DUAL

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP)
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

En construcció

altres cicles formatius que et poden interessar